Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

«Θέλεις νά λυτρωθεῖς ἀπό τίς θλίψεις καί νά μή κοπιάζεις σ᾿ αὐτές; νά προσδοκᾶς χειρότερα καί θά ἀναπαυθεῖς»

ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Λόγοι Ἁγίων

Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος πρός μοναχό πού ἀρρώστησε τόν συμβούλευσε ὡς ἑξῆς:
«Ἀδελφέ, στήριξε στόν Θεό τίς ἐλπίδες σου. Ὑπόμενε περιμένοντας τό ἔλεός του νά σέ κυβερνήσει σέ ὅλα. Ἐκεῖνος πού ἐπέτρεψε, γιά ψυχική σου ὠφέλεια, νά ἀρρωστήσης, νά εἶσαι βέβαιος, πώς θά προνοήσει γιά σένα. Δέν θά ἐπιτρέψει ποτέ, τό λέγει ἡ Γραφή, νά δοκιμάσεις μεγαλύτερο πειρασμό ἀπό ὅσο ἔχεις δύναμη νά σηκώσεις. Φρόντισε λοιπον νά ἀρέσεις σέ Αὐτόν πού φροντίζει γιά σένα».
«Εἶναι πολλές οἱ θλίψεις τῶν δικαίων», λέει ὁ Προφήτης Δαβίδ. Ἄν οἱ Ἅγιοι κληρονομοῦν τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέσα ἀπό πολλές θλίψεις, ἐμεῖς περιμένουμε νά τήν ἀπολαύσουμε ἐνῶ εἴμαστε φορτωμένοι μέ ἁμαρτίες καί μέ ἀνέσεις καί μέ καλοπέραση καί μέ φορτίο ἀπό κοσμικά πράγματα;

«Ἐκεῖνος πού ἀπέκτησε ὑπομονή, εἶναι κοντά σέ κάθε ἀρετή.
Στίς θλίψεις χαίρει.
Στά ἀτυχήματα μένει ἤρεμος.
Στίς ἀναποδιές δέν ταράσσεται.
Στήν ὑπακοή εἶναι πρόθυμος.
Στίς ἐπικοινωνίες του εἶναι γεμάτος ἀγάπη.
Ὅταν τόν βρίζουν καί τόν κοροϊδεύουν, δοξάζει τόν Θεόν.
Ὅταν τόν ἐμπαίζουν, ταπεινώνεται.
Στή δυστυχία, μένει ἀκλόνητος καί ἀγόγγυστος.
Ὅποιος ἀπόκτησε ὑπομονή, ἀπόκτησε ἐλπίδα καί θά στολισθῆ μέ ὅλα τά καλά ἐργα.

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

«Ὅταν σέ ἔλθει κάποια θλίψη μή κοπιάσεις νά ἐρευνᾶς τά πράγματα, ἀλλά φώναζε τό ὄνομα Ἰησοῦ, λέγοντας· «Ἰησοῦ βοήθησέ μου» καί θά σέ ἀκούσει, διότι εἶναι κοντά σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται.
Θέλεις νά λυτρωθεῖς ἀπό τίς θλίψεις καί νά μή κοπιάζεις σ᾿ αὐτές; νά προσδοκᾶς χειρότερα καί θά ἀναπαυθεῖς. Νά θυμᾶσαι τόν Ἰώβ καί τούς λοιπόυς ἁγίους καί θά παρηγορεῖται τό πνεῦμα σου.
Σέ κάθε σας ἀνάγκη νά ζητᾶται τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί θά σᾶς ἀντιλαμβάνεται.
Ἡ κίνηση τοῦ σώματος πρός τό κακόν γίνεται ἀπό τήν ἀμέλεια, διότι ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι γνήσια ἐδούλευαν στόν Θεό, τούς φύλαγε αὐτούς ἀπό τούς ἐχθρούς τους· ὅταν ὅμως ἀμελοῦσαν τῆς γνήσιας δουλεύσεως, ἄφηνε ὁ Θεός τούς ἐχθρούς νά τούς ὑποδουλώνουν.
Γνώρισε ὅτι ἐκτός τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ δέν γίνεται, εἴτε ἀνάπαυση πρός εὐχαριστία, εἴτε θλίψη πρός ὑπομονή...

Ὁσίου Βαρσανουφίου«Στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός
ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν»

Ματθ. Ζ΄ : 14

Εἶναι στενή ἡ πύλη καί δυσκολοπερπάτητος
ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν ζωή τήν αἰώνια»


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” 


Εὐχαριστοῦμε θερμά  τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .