Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Ὁ πνευματικός ἀγώνας μέσα στόν σύγχρονο κόσμο, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Καί πάλι σᾶς καλωσορίζουμε, τόν πατέρα Ἱερεμία καί ὅλη τήν ἐκλεκτή συνοδία του καί εὐχόμαστε νά ἔχετε πνευματικό καρποφόρο προσκύνημα. Ἐδῶ εἴμαστε στήν Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ περιοχή λέγεται Λόγγος καί δίπλα ἀκριβῶς εἶναι ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Ἔδεσσας - θά τά εἴδατε περνώντας. Γνωρίζουμε ὅτι, ὅπου ὑπῆρχε εἰδωλολατρία, οἱ ἅγιοι Πατέρες μας ἔχτιζαν ναούς, γιατί εἰδωλολατρία εἶναι λατρεία τῶν δαιμόνων καί ὅπου λατρεύονται οἱ δαίμονες, ἐκεῖ ἀποκτοῦν καί δικαιώματα, σπίτι δηλαδή, καί ἔχουνε δαιμονικές ἐνέργειες οἱ τόποι αὐτοί. Ὁπότε, γιά νά καθαριστοῦν ἀπό τά δαιμόνια οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἔχτιζαν ἐκκλησίες. Καί γνωρίζουμε ὅτι ὅπου ὑπῆρχε κραταιά εἰδωλολατρία, πολύ μεγάλη δηλαδή, ἔφταναν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι δυστυχῶς νά κάνουν καί ἀνθρωποθυσίες, ὅπως οἱ σατανιστές, πού καί σήμερα κάνουν τέτοια πράγματα. Ἐκεῖ χτίζανε ναούς ἤ καί μοναστήρια τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γιατί ὅ,τι ἀνώτερο ἔχουμε στήν πίστη μας, ὁ πιό Ἅγιος ἀπ’ ὅλους εἶναι ὁ Θεός καί ἀπό τόν Θεό παίρνουνε καί οἱ Ἅγιοι τήν ἁγιότητά τους. Καί ἡ ἁγιότητα τῶν Ἁγίων εἶναι ἴδια μέ τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Ἁπλῶς ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, ἔχει ὅλη τήν ἁγιότητα. Μάλιστα ὁ Χριστός μας σωματικῶς ἔχει τό πλήρωμα τῆς Θεότητος. Κατοικεῖ μέσα στόν Χριστό μας τό πλήρωμα τῆς Θεότητος.
Γι’ αὐτό εἰκάζουμε ὅτι αὐτή ἡ Μονή δέν ἔγινε τό 1863, ὅπως θά δεῖτε μία ἐπιγραφή βγαίνοντας στόν νάρθηκα πάνω ἀπό τήν πόρτα, ἀλλά εἶναι πολύ πιό ἀρχαία. Μέσα ἐδῶ στόν χῶρο ὑπάρχουν πλάκες οἱ ὁποῖες εἶναι καί χριστιανικές καί εἰδωλολατρικές. Ἐδῶ ἡ περιοχή ἦταν κοιμητήριο, νεκροταφεῖο. Ἐμεῖς δέν πιστεύουμε ὅτι οἱ νεκροί εἶναι νεκροί ἀλλά εἶναι κεκοιμημένοι, γι’ αὐτό εἶναι κοιμητήριο, ἐφόσον ἔχει νικηθεῖ ὁ θάνατος ἀπό τόν Χριστό μας.
Ἑπομένως πολύ πρίν ἀπό τήν χρονολογία αὐτή πιστεύουμε ὅτι ὑπῆρχε αὐτή ἡ Μονή καί ἀνασυστάθηκε, ἀφοῦ χτίστηκε τό 1863 αὐτός ὁ ναός. Γιά κάποια χρόνια ἤτανε ἀνδρική Μονή, μετά ὅμως ἐγκαταλείφτηκε, ὅπως συνέβη μέ πολλά μοναστήρια, καί ἀνασυγκροτήθηκε τό 1942-43 ὡς γυναικεία Μονή. Ἀπό τότε λειτουργεῖ ὡς γυναικεία.

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .