Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Ἀρκεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ στόν πιστό, νά γίνει σ᾿ αὐτόν παρηγοριά στίς θλίψεις καί στενοχώριες, πού τόν ζώνουν σ᾿ αὐτή τήν παλιοζωή!...


Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

170 . Ἡ παντοτινή μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν εἶναι τό φῶς τῆς ψυχῆς καί μᾶς προφυλάσσει ἀπό τά πάθη!...
171 . Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι παίρνουν μορφές ἁγίων καί τίς δείχνουν κατά τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου στίς ψυχές γιά νά τίς χαροποιοῦν, ὅταν ὅλη τή μέρα περνᾶμε μέ ψυχωφελεῖς σκέψεις!...
172 .Ὅποιος τή μέρα μελετᾶ καί σκέπτεται κακά καί αἰσχρά ἔχει ἐπισκέψεις, κατά τή διάρκεια τοῦ ὕπνου, τούς κακοποιούς δαίμονες, πού θλίβουν καί ταλαιπωροῦν τήν ψυχή!...

173 . Ἡ ἀκηδία καί τό ἄγχος τῆς ψυχῆς γεννᾶται ἀπό τό μετεωρισμό τῆς διανοίας, τίς μάταιες συνομιλίες, τόν κόρο τῆς κοιλίας, τήν ἀποχή ἀπό τή Θεία Κοινωνία καί ἀπό τίς προσευχές!...
174 . Ἐργασία τοῦ Μοναχοῦ δέν εἶναι νά κάνει τό κελλί του ξενοδοχεῖο καί νά χορτάσει πεινώντας, διότι ἡ εὐχή εἶναι ἀνώτερη τῆς ἐλεημοσύνης, πού εἶναι ἔργο τῶν κοσμικῶν.
175 . Ὅταν διασκορπίζεται ὁ νοῦς σου κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, διάβαζε τά ἅγια Εὐαγγέλια καί μή προσεύχεσαι... Ἡ ἀνάγνωση εἶναι ἡ πηγή τῆς καθαρᾶς προσευχῆς!...
176 . Ὅταν γλυκαθεῖς πολύ μέ τήν εὐχή, κάνε μ᾿ αὐτή τίς ἀκολουθίες σου. Ὅταν ὅμως φθάσεις τά δάκρυα, παράτησε καί τήν εὐχή!...
177 . Τήν ὑπερηφάνεια ἀκολουθεῖ ἡ πορνεία καί τήν ἔπαρση ἡ πλάνη τῶν λογισμῶν!...
178 . Περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα ἀγάπησε τή σιωπή. Ἀπό τή σιωπή γεννᾶται ἡ ἡδονή στήν καρδιά καί τό πλῆθος τῶν δακρύων. Ἡ σιωπή μόνη ὑπερβαίνει ὅλες τίς ἄλλες ἐργασίες τῆς μοναχικῆς πολιτείας!...
179 . Ἀρκεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ (= Θ. Κοινωνία) στόν πιστό, νά γίνει σ᾿ αὐτόν παρηγοριά στίς θλίψεις καί στενοχώριες, πού τόν ζώνουν σ᾿ αὐτή τήν παλιοζωή!...
180 . Ὅποιος ἀγαπᾶ τήν εὐχή, ἀγαπᾶ καί τή μοναξιά, διότι ἐκεῖ βρίσκει τό Χριστό νά συνομιλήσει. Ὅποιος ὅμως εἶναι φίλος τοῦ κόσμου, θέλει νά βρίσκεται μέσα σέ πολλούς ἀνθρώπους.

Συνεχίζεται...

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Ἀπό τό βιβλίο: "475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .