Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

«Αὐτός πού ἀποφεύγει θεληματικά τίς θλίψεις, γιά τήν ἀλήθεια, θέλοντας καί μή θά παιδευθεῖ σκληρά ἀπό τήν Θεία Πρόνοια»


ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ἀσκητοῦ

Οἱ θλίψεις προξενοῦν στούς ἀνθρώπους τά ἀγαθα, ἐνῶ μέ τήν κενοδοξία καί τίς ἡδονές προξενοῦνται τά κακά.
Οἱ κατηγορίες τῶν ἀνθρώπων προξενοῦν λύπη στήν καρδιά, γίνονται ὅμως ἀφορμή καθαρισμοῦ σέ αὐτόν πού ὑπομένει.
Ἐάν τυχόν ζημιώθηκες, κατηγορήθηκες καί καταδιώχθηκες ἀπό κάποιον, μή σκέπτεσαι τό παρόν, ἀλλά βλέπε στό μέλλον· καί τότε θά ἀντιληφθῆς ὅτι αὐτά σοῦ ἔχουν προξενήσει πολλά καλά, ὄχι μόνο στήν ἐδῶ ζωή, ἀλλά καί στήν μέλλουσα καί χωρίς τέλος...
Ὅπως στούς ἀρρώστους εἶναι ὠφέλιμα τά πικρά φάρμακα, ἔτσι καί στούς κακοτρόπους ἀνθρώπους· ἄλλους τούς ὁδηγοῦν οἱ δοκιμασίες σέ ὑγεία ψυχῆς καί ἄλλους ἑτοιμάζει ἀρρώστεια γιά μετάνοια.

Ὅλα τά θλιβερά πού σοῦ συμβαίνουν στήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή νά τά συγκρίνεις μέ τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας ζωῆς καί δέ θά σέ βρεῖ ποτέ ἀμέλεια στόν ἀγῶνα αὐτῆς τῆς ζωῆς...
Αὐτός πού ἀποφεύγει θεληματικά τίς θλίψεις, γιά τήν ἀλήθεια, θέλοντας καί μή θά παιδευθεῖ σκληρά ἀπό τήν Θεία Πρόνοια.
Εἶναι μεγάλη ἀρετή ὑπομονή στίς διάφορες δοκιμασίες πού θά μᾶς ἔλθουν καί παράλληλα ἀγάπη σέ ἐκείνους πού μᾶς μισοῦν...
Ἀρετή χωρίς θλίψη εἶναι ἀδόκιμος ἐπειδή ἔγινε χωρίς στενοχώρια.
Στίς θλίψεις ἐπαναπαύεται Θεός, στίς ἀνέσεις διάβολος πού εἶναι αἴτιος τῶν κακῶν. Οἱ πειρασμοί πάντα ὠφελοῦν ἐρκεῖ νά τούς ὑπομένουμε μέ καρτερία καί μέ δοξολογία πρός τόν Θεό.
Νά ἀποφεύγεις τόν πειρασμό μέ τήν ὑπομονή καί τήν προσευχή. Καί ἄν θέλεις νά ἀντισταθεῖς στόν πειρασμό χωρίς αὐτές, πειρασμός θά ἔλθει σκληρότερος κατεπάνω σου.
«Ἐμβλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεάς καί ἴδετε·
τίς ἐνεπίστευσε Κυρίῳ καί κατῃσχύνθη, ἤ
τίς ἐνέμεινε τῷ φόβῳ αὐτοῦ καί ἐγκαταλείφθη;
ἤ τίς ἐπεκαλέσατο αὐτόν, καί ὑπερεῖδεν αὐτόν;».

Σοφία Σειράχ 2 : 10

Παρατηρεῖστε στίς ἀρχαῖες γενεές τῶν ἀνθώπων καί δέστε·
ποιός ἀπό ἐκείνους πού ἐμπιστεύθηκαν τόν ἑαυτόν τους
στόν Κύριο ντροπιάστηκε; ἤ
ποιός ἔμεινε σταθερός στόν σεβασμό πρός Αὐτόν
καί ἐγκαταλείφθηκε ἀπό Ἐκεῖνον; ἤ
ποιός παρακάλεσε τόν Κύριο καί
ὁ Κύριος τοῦ ἔδειξε ἀδιαφορία καί ἐγκατάλειψη;


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .