Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Θλίψεις, ἀπογνώσεις, ἀπελπισίες καί ἔκχυση καρδίας πρός τόν Κύριο

  Θλίψεις, ἀπογνώσεις, ἀπελπισίες καί ἔκχυσις καρδίας πρός τόν Κύριο. Στίς θλίψεις μας θά πρέπει νά ἐκχέουμε τήν καρδιά μας στόν Κύριο καί νά Τοῦ ἀναγγέλουμε τήν ἀνάγκη μας καί τήν θλῖψι μας ὅπως εἶναι. Ἐξομολογούμαστε στόν Θεό πού μπορεῖ μέ σοφία νά τακτοποιήσῃ ὅλα τά δικά μας καί τήν θλῖψι νά τήν ἐλαφρώσῃ, ἄν εἶναι γιά τό συμφέρον μας καί νά μᾶς λυτρώσῃ ἀπό τήν ὀλέθρια καί φθαρτική λύπη.

ρλε΄. Ἐν θλίψεσι καί ἐν ἀπογνώσεσι καί ἀπελπισμοῖς περιπεσόντας ἡμᾶς, χρή ποιεῖν ἐν ἑαυτοῖς τό τοῦ Δαβίδ, ἐκχέειν τήν καρδίαν ἡμῶν πρός τόν Θεόν, καί τήν δέησιν καί τήν θλῖψιν ἡμῶν, ὡς ἔστι, Κυρίῳ ἀναγγέλλειν1.

Ἐξομολογούμεθα γάρ τῷ Θεῷ, ὡς δυναμένῳ σοφῶς τά καθ’ ἡμᾶς διοικῆσαι· καί τήν θλῖψιν, εἰ ἐπί συμφέροντι, ποιῆσαι ῥᾳδίαν· καί ῥύσασθαι ἡμᾶς τῆς ὀλεθρίας καί φθαρτικῆς λύπης.


Ἁγίου Ἡσυχίου Πρεσβυτέρου, Πρός Θεόδουλον, Λόγος ψυχωφελής περί νήψεως καί ἀρετῆς, Φιλοκαλία τόμ. Β΄,ἔκδ. Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρας 2011, σελ. 75.


Σχόλιο: Στίς ποικίλες θλίψεις μας ἄς ἀνοίγουμε ὅπως ὁ Δαβίδ τήν καρδιά μας στόν Κύριο καί ἄς τοῦ ἀναγγέλουμε τήν δυσκολία μας. Ἄς λέμε: «Κύριε ἄς γίνει τό θέλημά Σου καί τώρα καί πάντοτε. Ἄν Ἐσύ θέλεις νά γίνει ἔτσι ὅπως ἐξελίσσεται τό πρᾶγμα, ἄς γίνει. Ἄν ὄχι τακτοποίησέ το Ἐσύ, μέ τήν πανσοφία Σου καί τήν Παντοδυναμία Σου. Μήν ἀφήσεις νά μέ καταπιεῖ ἡ λύπη. Ἄς γίνει τό θέλημά Σου σέ ὅλα. Γνωρίζω ὅτι πάντα μοῦ δίδεις τό καλλίτερο γιά τό αἰώνιο καλό μου, γιά τή σωτηρία μου».


Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
 


1 Ψαλμ. 141, 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .