Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

«Δοκιμασίες»

  ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων

καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

«...Ἡ ἀσθένεια μᾶς διδάσκει τήν ταπείνωσι καί τήν ὑποταγή στό θεῖο θέλημα. Ἀνδρίζεσθε καί εὐγνωμονεῖτε τόν Θεό γιά ὅλα. Πιστέψτε ὅτι ὅλα γιά τό συμφέρον μας τά ἐπιτρέπει. Αὐτό ἴσως τώρα δέν τό διακρίνετε, θά τό διαπιστώσετε ὅμως ἀργότερα».
«Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μαζί σας. Σᾶς συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα. Λυποῦμαι γι᾿ αὐτό. Δέν μποροῦμε νά βοηθήσουμε τήν κατάστασι παρά μόνο μέ τήν ὑπομονή καί τήν πεποίθησι στήν θεία βοήθεια. Ὅλα προέρχονται ἀπό τό Θεό, καί τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα. Γιά ὅλα πρέπει νά εὐχαριστοῦμε. Διότι καί τά δυσάρεστα παραχωροῦνται γιά τό καλό μας: Γιά τήν ταπείνωσι, τήν κάθαρσι, τήν σταθερότητα στήν χριστιανική ζωή καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό.
Δέν ἐπιτρέπεται νά γογγύζουμε. Ἄς κάνουμε ὑπομονή τήν περίοδο αὐτή καί θά ἔλθουν φωτεινές ἡμέρες. Ἔχετε θάρρος καί ἀγωνισθῆτε στήν προσευχή. Εἶναι πηγή παρηγοριάς. Εἶναι φωτισμός στούς λογισμούς καί δύναμις στόν ἀγῶνα.

Οἱ θλίψεις στήν παροῦσα ζωή εἶναι περισσότερες ἀπό τίς χαρές. Ἄλλοτε τίς στέλνει Θεός γιά νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν πνευματικό ὕπνο, νά σταματήσουμε τίς ἁμαρτίες, νά καθαρισθοῦμε μέ τήν μετάνοια. Καί ἄλλοτε τίς στέλνει γιά νά ὑποταχθοῦμε περισσότερο σ᾿ Αὐτόν πού ὅλα τά ρυθμίζει. Νά δείξουμε ἀνδρεία καί ὑπομονή δοξάζοντάς Τον. Σέ κάποια ἀπ᾿ αὐτές τίς αἰτίες ὀφείλονται καί οἱ δικές σας θλίψεις. Ἐξετάζετε λοιπόν τόν ἑαυτό σας, εἰρηνεύετε καί ἐμπιστεύεσθε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό σοφό καί ἅγιο».
Σᾶς κυνηγᾶ μιά συμφορά μετά τήν ἄλλη. Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό; Θεός σᾶς θυμήθηκε! Δέν εἶναι συνηθισμένο νά σκέπτεται κανείς ἔτσι, ἀλλ᾿ αὐτή εἶναι ἀλήθεια. Καί σᾶς θυμήθηκε Θεός ὄχι μέ ὀργή, ἀλλά μέ ἔλεος. Βέβαια ἐσεῖς νοιώθετε μόνο τήν στέρησι καί τόν χαμό. Δέν βλέπετε ὅμως τό ἔλεος πού κρύβεται πίσω ἀπ᾿ αὐτά καί μέσα σ᾿ αὐτά».
«Σᾶς συκοφάντησαν ἄδικα; Ὑπομένετε καρτερικά. Θά θεωρηθῆ αὐτό ἐπιτίμιο γιά ἐκεῖνα πού πραγματικά φταῖτε. Ἀπό τήν ἄποψι αὐτή συκοφαντία εἶναι μιά πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά σᾶς. Πρέπει λοιπόν νά ἔχετε εἰρήνη μέ τούς συκοφάντες σας, ὅσο κι ἄν αὐτό σᾶς φαίνεται δύσκολο»...
«...Ἡ ὑγεία καί ἀρρώστια εἶναι καί τά δύο μέσα σωτηρίας, ὅταν τά ἐκμεταλλευώμαστε μέ τό πνεῦμα τῆς πίστεως στόν Θεό πού μᾶς ἀγαπᾶ καί προνοεῖ γιά μᾶς. Τά ἴδια ὅμως εἶναι καί μέσα καταστροφῆς, ὅταν τ᾿ ἀντιμετωπίζουμε μέ λανθασμένη νοοτροπία...».
Στή γῆ οἱ θλίψεις εἶναι περισσότερες ἀπό τίς χαρές. Καί ὅπως στέλνονται οἱ δεύτερες ἀπό τό Θεό, ἔτσι παραχωροῦνται καί οἱ πρῶτες ἀπ᾿ Αὐτόν. Γιά διάφορους λόγους.
Ἄλλοτε γιά νά συνέλθουμε ἀπό τήν πνευματική νάρκη.
Ἄλλοτε γιά νά κόψουμε κάποιαν ἁμαρτία.
Ἄλλοτε γιά νά καθαρθοῦμε μέ τή μετάνοια.
Ἄλλοτε γιά νά φανερώσουμε τήν ἀφοσίωσή μας στόν Κύριο.
Ἐμεῖς, πάντως, σ᾿ ὅλες τίς περιπτώσεις ὀφείλουμε νά δείχνουμε ἀνδρεία καί ὑπομονή, τόσο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ ὅσο καί γιά τή δική μας πνευματική προκοπή...
Θεός γιά ἕνα μόνο πράγμα ἐνδιαφέρεται: τή σωτηρία μας.
Καί γιά τό σκοπό αὐτό μεταχειρίζεται κάθε πρόσφορο μέσο, ἀκόμα, κάποτεκάποτε, καί τό σκληρό. Ὅ,τι στέλνει, λοιπόν, Θεός, νά τό δέχεστε σάν φάρμακο τῆς ψυχῆς, πικρό ἀλλά θεραπευτικό καί ὠφέλιμο. Τίποτα δέν συμβαίνει τυχαῖα, ὅλα ρυθμίζονται ἀπό τή θεία πρόνοια. Γι᾿ αὐτό, ὅποτε σᾶς βρίσκει κάποια θλίψη, νά σκέφτεστε πώς εἶναι μιά ἐπίσκεψη, μιά ὑπόμνηση, μιά εἰδοποίηση τοῦ Θεοῦ γιά κάποιο σφάλμα σας. Νά Τόν εὐχαριστεῖτε καί νά διορθώνεστε.
Στούς δικαίους οἱ θλίψεις στέλνονται ὡς δοκιμασίεςἔτσι ἔγινε μέ τόν μακάριο Ἰώβ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σ᾿ ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, ὅμως, στέλνονται ὡς σωφρονιστικές τιμωρίες καί ὡς ἐρεθίσματα γιά μετάνοια.

Ἀπό τό βιβλίο: Χειραγωγία στήν πνευματική ζωή
Ἔκδ: Ἱ. Μ. Παρακλήτου, 2005).


Συνεχίζεται.....«Πιστός ὁ Θεός, ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε,
ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί
τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν»

Α΄ Κορινθ. Ι΄: 13

Ε ἶναι ἀξιόπιστος ὁ Θεός, ὁ Ὁποίος δέν θά σᾶς ἀφήση νά πειρασθῆτε περισσότερο ἀπό τήν δύναμή σας, ἀλλά μαζί μέ τόν πειρασμό θά δώση καί διέξοδο, ὥστε νά βγῆτε ἀπό τόν πειρασμό καί θά σᾶς δώση τήν δύναμη νά τόν ὑπομείνετε.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” 


Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .