Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

«Ποτέ δέν πρέπει νά ἀπελπιστεῖ κανείς, ἀκόμη καί ἄν ἁμάρτησε πολύ, ἀλλά μέ τή μετάνοια νά ἐλπίσει γιά τή σωτηρία του»,μέρος α΄


«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἀπό τόν βίο τῆς ἁγίας Συγκλητικῆς

Ἔλεγε ἡ ἁγία Συγκλητική:

«Τίς ἀμελεῖς καί ὀκνηρές ψυχές, πού ἀπό χαλαρότητα δέν προοδεύουν στό καλό καί ἐπιπλέον εὔκολα κυριεύονται ἀπό τήν ἀπελπισία, πρέπει νά τίς ἐπαινοῦμε, καί ὅταν παρουσιάσουν κάποιο καλό, ἔστω καί μικρό, νά τό θαυμάζουμε καί νά τό μεγαλοποιοῦμε, ἐνῶ τά βαριά καί μεγάλα ἁμαρτήματά τους νά τά λέμε μικρά καί ἀνάξια λόγου. Γιατί ὁ διάβολος, καθώς θέλει ὅλα νά τά διαστρέφει, γιά νά μᾶς καταστρέψει, προσπαθεῖ νά κρύβει ἀπό τούς ἀγωνιστές καί ἀσκητικούς τά ἁμαρτήματα καί νά τούς κάνει νά τά ξεχνοῦν, γιά νά τούς ὁδηγήσει στήν ὑπερηφάνεια, ἐνῶ στίς ψυχές τῶν ἀρχάριων καί ἀστερέωτων δείχνει τεράστια τά ἁμαρτήματα, γιά νά τίς φέρει σέ ἀπογνωση. «

»Τίς ψυχές λοιπόν πού ἔτσι κλονίζονται, ὀφείλουμε νά τίς ἐνθαρρύνουμε ὡς ἑξῆς:
Πρέπει νά θυμίζουμε σέ αὐτές τήν ἀσύλληπτη συμπάθεια καί ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καί ὅτι ὁ Κύριος μας εἶναι πολυέλεος καί εὔσπλαχνος καί μακρόθυμος καί ἕτοιμος νά συγχωρήσει τίς κακίες τῶν ἀνθρώπων1. Νά ἀναφέρουμε ἀκόμη μαρτυρίες ἀπό τίς ἅγίες Γραφές, πού νά φανερώνουν τήν ἀνεξιχνίαστη συμπάθεια τοῦ Θεοῦ πρός αὐτούς πού ἁμάρτησαν καί μετανοοῦν. Νά λέμε δηλαδή ὅτι ἡ Ραάβ2 ἦταν πόρνη, ἀλλά σώθηκε μέ τήν πίστη· ὁ Παῦλος ἦταν διώκτης τῶν χριστιανῶν, ἀλλά ἔγινε ἐκλεκτός Ἀπόστολος3 μέ ἕναν του λόγο ἄνοιξε πρῶτος τήν πόρτα τοῦ παραδείσου4. Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης τόν Ματθαῖο καί τόν τελώνη καί τόν ἄσωτο καί ἄλλα παρόμοια· καί μέ ὅλα αὐτά νά τίς λυτρώνουμε ἀπό τήν ἀπόγνωση. Τίς ψυχές πάλι πού παγιδεύονται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, νά τίς θεραπεύουμε μέ παραδείγματα ἀνώτερης ἀρετῆς. Γιατί ἔτσι κάνουν οἱ καλοί γεωργοί· ὅταν δοῦν κάποιο φυτό κοντό καί ἀδύνατο, τό ποτίζουν ἄφθονα καί τό φροντίζουν πολύ, γιά νά μεγαλώσει καί νά στερεωθεῖ, ὅταν ὅμως δοῦν σέ κάποιο φυτό πρόωρα βλαστάρια, κλαδεύουν τά περιττά, γιά νά μήν ξεραθοῦν γρήγορα. Καί οἱ γιατροί ἐπίσης, σέ ἄλλους ἀρρώστους συστήνουν ἄφθονο φαγητό καί περιπάτους, ἐνῶ σέ ἄλλους αὐστηρή καί πολύκαιρη δίαιτα καί νά μή βγαίνουν καθόλου ἀπό τό σπίτι».

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Εὐεργετινός τόμος α΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »
1Πρβλ. Ἰωήλ β΄ : 13.
2Ἰησοῦς Ναυῆ β΄: 1ἑ· στ΄: 17ἑ.
3Πραξ. Θ΄: 1-15.
4Λουκ. Κγ΄: 42-43.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης
 

http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .