Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

«Σημάδι τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ ἐξωτερικές φανερές κινήσεις, ὅπως σημάδι τῶν ἄγνωστων δέντρων εἶναι οἱ καρποί πού προβάλλουν»


Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος
 • Ἀπομάκρυνε τόν ἑαυτό σου ἀπό ἐκεῖνον πού ζεῖ μέ ἀμέλεια, ἀκόμη καί ἄν ἐκεῖνος ἔχει μεγάλη φήμη.
 • Κάνε φίλο τόν φιλόπονο ἄνθρωπο, καί θά βρεῖς σ᾿ αὐτόν προστασία.
 • Σέ πολλά ἀφεντικά ἔχει πουληθεῖ ὁ ἀμελής, καί ὅπως τόν τραβοῦν, ἔτσι περνάει.
 • Σέ καιρό εἰρήνης εἶναι ἀπέναντί σου εὐνοϊκός σάν φίλος, καί σέ καιρό πειρασμοῦ σέ πολεμεῖ σάν ἐχθρός.
 • Πρίν κινηθοῦν τά πάθη, θυσιάζει τήν ψυχή του γιά σένα· καί ὅταν κινηθοῦν τά πάθη, σέ συλλαμβάνει γιά θάνατο.
 • Ἡ γῆ πού ἔμεινε χέρσα, γέμισε ἀγκάθια· καί ἡ ἀμελής ψυχή γέμισε ἀπό ἀκάθαρτα πάθη.
 • Ὁ φρόνιμος νοῦς βάζει χαλινό στήν ψυχή του καί καταπονεῖ τό σῶμα καί ὑποδουλώνει τά πάθη1.
 • Σημάδι τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ ἐξωτερικές φανερές κινήσεις, ὅπως σημάδι τῶν ἄγνωστων δέντρων εἶναι οἱ καρποί πού προβάλλουν.
 • Τόν ὑποκριτή τόν φανερώνουν τά λόγια καί τά ἔργα, καί βγάζουν στό φανερό τόν κρυφό ψευδοπροφήτη.
 • Νοῦς πού δέν ἀκολουθεῖ τή λογική, δέν παιδαγωγεῖ τήν ψυχή του καί τήν ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἐγκράτεια.
 • Αἰτία τῶν κακῶν λογισμῶν εἶναι ἡ ἐμπαθής ἕξη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό ὑπερηφάνεια καί ἀλαζονεία.
 • Χαρακτηριστικά τῶν πιό πάνω εἶναι ἡ ὑποκρισία καί ὁ δόλος, ἡ πανουργία καί ἡ εἰρωνεία, καί κάθε φαυλότητα καί ψεῦδος.
 • Στά πιό πάνω ὑπηρετοῦν ὁ φθόνος, ἡ ἐριστικότητα, ἡ ὀργή, ἡ λύπη καί ἡ μνησικακία.
 • Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος ἐκείνων πού ζοῦν μέ ἀμέλεια καί αὐτό εἶναι τό ἀπόθεμα πού κρύβεται μέσα μου2.

 • Ἡ κακοπάθεια καί ἡ ταπείνωση σώζουν τήν ψυχή καί τήν ἐλευθερώνουν ἀπό τά πάθη πού ἀναφέραμε.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" Τῶνερῶν Νηπτικῶν
Τόμος
β΄ (σελ. 288)

Ἐκδόσεις: Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"
Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας", γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/  
1Α΄ Κορ. θ΄ : 27.
2Ματθ. Ιβ΄ : 35.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .