Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ἡ ἡδονή τῆς προσευχῆς εἶναι ἴδιον τῶν ἀρχαρίων· ἡ δέ θεωρία, τῶν τελείων,«ΜΕΛΕΤΗΜΑ 18ον»

Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἁγιορείτου μοναχοῦ161. Κόσμος εἶναι τά πάθη:
α)Πόθος πλούτου,
β) Τρυφή σώματος καί σαρκικῶν παθῶν,
γ) Πόθος τιμῆς καί φθόνος,
δ) Φιλαρχία,

ε) Στολισμός καί κενοδοξία, καί
στ) Ἀνθρώπινη δόξα καί μνησικακία.
Ὅταν ἀπαλλαγεῖς ἀπ᾿ αὐτά, τότε ἐξῆλθες ἀπό τόν κόσμο τῶν παθῶν καί εἶσαι πράγματι ἐλεύθερος, ἀναπνέοντας τόν ἀέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἔγινες Πνευματικός!...


162 .  ἡδονή τῆς προσευχῆς εἶναι ἴδιον τῶν ἀρχαρίων·  δέ θεωρία, τῶν τελείων. Θεωρία δέν εἶναι  θέα σχημάτων, ἀλλ᾿  ἔκσταση πού ἀκολουθεῖ τήν προσευχή ὡς σῶμα ἄψυχο!...


163 . Ὅλοι οἱ τρόποι τῆς προσευχῆς τείνουν πρός τήν καθαρά προσευχή. Μετά ἀπ᾿ αὐτή ἄλλη προσευχή δέν ὑπάρχει. Ἕνας στούς χίλιους φθάνει στήν καθαρά προσευχή!...


164 . Ὅλες οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ τείνουν στή δημιουργία καθαρῆς καρδιᾶς.


165 . Οἱ Ἅγιοι στό μέλλοντα αἰώνα δέν προσεύχονται, ἀλλά, ἀφοῦ καταποθοῦν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, συνευφραίνονται καί συνευωχοῦνται στή δόξα ἐκείνη!...


166 . Τί εἶναι ἁρπαγή τοῦ νοῦ; Προσευχή νοῦ πού αἰχμαλωτίσθηκε καί δέν αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του!...167 . Ὅταν  ἱερεύς προετοιμασθεῖ καί σταθεῖ σέ προσευχή, ἐξευμενίζοντας τό Θεό καί συνάγοντας τό νοῦ του καί δεόμενος, τότε καταβαίνει τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπί τοῦ Ἄρτου καί Οἴνου, πού εὑρίσκονται στό θυσιαστήριο καί ἁγιάζει αὐτά!...168 . Ὅλες οἱ ὀπτασίες, πού φανερώθηκαν στούς ἁγίους, σέ καιρό προσευχῆς συνέβησαν!...169 . Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού ἔφθασε στήν ἄγνοια τήν ἀχώριστη τῆς προσευχῆς, δηλαδή σ᾿ ἔκσταση, τήν ὁποία εἴθε νά ἀξιωθοῦμε μέ τή Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.Συνεχίζεται...

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Ἀπό τό βιβλίο: "475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»


Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .