Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Κατάθλιψη.ζ' μέρος


 
 ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
 
Δεῖτε ἐδῶ:στ' μέρος
 Ὁ ἐνθουσιασμός ἔστω καί ἐξωτερικός, δηλ. ἡ ἐνεργητική συμμετοχή, ἔστω μέ τό σῶμα στήν ὑποκοή προκαλεῖ μιά πρώτη ἔξοδο ἀπό τήν κατάθλιψη. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θά συμπληρώσει τό ἔργο τοῦ ἀνθρώπου ἄν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθεῖ. Ἡ ταπείνωση τοῦ σώματος λόγω τῆς ὑπακοῆς καί τῆς κοπιαστικῆς σωματικῆς ἐνθουσιαστικῆς ἐργασίας συνταπεινώνει τήν ψυχή ὁπότε ὁ ἄνθρωπος κάνει τήν προετοιμασία γιά νά φθάσει στήν ἀγάπη στόν Θεό ὁπότε καί θεραπεύεται.Οἱ καταθλιπτικοί βασανίζουν αὐτούς πού γνωρίζουν χωρίς νά τό θέλουν. Εὐχαριστιοῦνται ἀπ’ αὐτό διότι ἐνεργοῦνται ὑπό τοῦ μισανθρώπου διαβόλου.
«Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουνε αὐτά τά ἀντιδραστικά, αὐτή τή συνήθεια, εἶναι, τούς ἀνθρώπους πού γνωρίζουνε ἐννοοῦν νά τούς παιδεύουνε, μέ διάφορα καμώματα, δηλαδή, ἄχ, δέν μπορῶ τοῦτο, ἐκεῖνο, ξεύρω κι’ἐγώ καί οἱ γύρω τους βλέπουνε αὐτουνούς πού ὑποφέρουν καί καταθλίβονται καί αὐτοί ὑποφέρουν. Καταλάβατε; Ἀλλά αὐτοί πού πάσχουν ὅμως, ὅταν βλέπουν τούς ἄλλους νά ὑποφέρουν μαζί τους εὐχαριστιοῦνται καί τό κάνουνε πιό πολύ. Θά πεῖς, μωρέ, γίνεται αὐτό; Ἔ, γίνεται, ὅμως χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε, ὁ διάβολος τό ἐνεργεῖ.»23.
Οἱ καταθλιπτικοί ταλαιπωροῦν τούς γύρω τους ὅταν δέν τούς κάνουν τό θέλημα. Ἐνεργοῦνται ὑπό τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Τό πονηρό πνεῦμα μπορεῖ νά κάνει καί ζημιές.
«Νά βλέπεις τόν ἄλλον νά πέφτει κάτω, νά παθαίνει τάχα ἐπιληψία γιά νά τούς κάνει νά ἐντυπωσιαστοῦν, νά τόν λυπηθοῦν, ἤ νά καταλάβουν ὅτι γιατί νά δώσουνε στόν ἀδελφό του καλά παπούτσια. Ὅταν ἔκανε, ἄν τοῦ δίνανε καί μικρή ἀφορμή, ἄρχιζε νά πετάει τίς καρέκλες, νά σπάει τά τζάμια, πάει. Δηλαδή αὐτά γίνονται μ’ ἕναν τρόπο μυστηριώδη»24.
Οἱ καταθλιπτικοί καί ταλαιπωροῦν τούς ἄλλους χωρίς νά τό θέλουν.
«Γίνεται αὐτό χωρίς νά τό καταλαβαίνουν»25.
Πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά μήν ὑποκύψει στόν κακό λογισμό στήν ἀρχή του. Ἄν δέν τό κάνει, τότε γίνεται ἐνεργούμενος κακῶν σκέψεων, εἴτε δικῶν του, εἴτε ὑποβολιμαίων ὑπό τοῦ πονηροῦ πνεύματος.
«Πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐνεργούμενος κακῶν σκέψεων, εἴτε δικῶν του, εἴτε ὑποβολιμαίων ἀπό τό πονηρό πνεῦμα, χωρίς νά τό καταλαβαίνει καί τότε παρασύρεται χωρίς αὐτοέλεγχο καί κάνει αὐτό πού κάνει, πού ἀργότερα νομίζει ὅτι δέν τό ἤθελε, ἀλλά πού στήν πραγματικότητα τό θέλησε καί αὐτός. Συνεργάζεται μέ τόν κακό λογισμό, λέει μέσα του γιά μιά στιγμή τό ναί καί ὕστερα ἀφήνεται καί δρᾶ ἀνεξέλεγκτα καί κάνει πράγματα πού ἴσως καί νά μήν τά θυμᾶται μετά. Ὅμως στήν ἀρχική στιγμή ὑπέκυψε μέ τό θέλημά του καί ἔτσι κατελήφθη ἀπό τό πάθος του. Αὐτό ὁ Γέροντας τό ὀνομάζει μυστηριώδη τρόπο. Γιατί δέν εἶναι ἀμέσως ἀπό ὅλους ἀντιληπτό, εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι συμβαίνει. Γι’ αὐτό χρειάζεται προσοχή στήν πρώτη στιγμή πού ἔρχεται ὁ κακός λογισμός, νά τόν περιφρονήσουμε καί νά στραφοῦμε ἀμέσως στόν Χριστό γιά νά μή μᾶς πιάσει καί μᾶς αἰχμαλωτίσει τήν θέληση καί μᾶς κάνει ὅ,τι θέλει μετά χωρίς νά ἐλέγχουμε τήν κατάσταση.»26.

Συνεχίζεται...

23 Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 19.
24 Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 18.
25 Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 19.
26 Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 19-20.

 Πηγή: Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι,  

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3468.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .