Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο 2 Απριλίου 2016

«Τόσην χάριν δικαιοῦται νά ἔχη εἰς τόν ἑαυτόν του ὁ ἄνθρωπος, ὅσον πειρασμόν εὐχαρίστως καί ἀγογγύστως ὑπομένει»

ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Λόγοι Ἁγίων

...Ὁ Κύριος μέ θλίψεις καί βάσανα ζητεῖ νά μᾶς σώση. Εἶναι κάτι κρυπτόν καί ἄγνωστον εἰς ἡμᾶς, ἀλλά θέλημα τοῦ Κυρίου, ἀδιάφορον, ὅτι δέν τό ἀρέσομεν.
Τόσην χάριν δικαιοῦται νά ἔχη εἰς τόν ἑαυτόν του ὁ ἄνθρωπος, ὅσον πειρασμόν εὐχαρίστως καί ἀγογγύστως ὑπομένει.
Ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ ἐγεννήθη εἰς αὐτήν τήν ζωήν, εἶναι νά βρῆ τόν Θεόν...

Γέροντος Ἰωσήφ Σπηλαιώτου


Ὁ κόσμος εἶναι γεμᾶτος ἀπό βάσανα σωματικά καί ψυχικά. Ὁσονδήποτε καί ἄν προχωρήση ἡ ἰατρική, ἀρρώστειες σωματικές θά ὑπάρχουν καί μάλιστα πολλές καί ἀνίατες. Ὁσονδήποτε καί ἄν προοδεύση ὁ πολιτισμός, ψυχικοί πόνοι θά ὑπάρχουν...
Ὅπως ὁ χρυσός καί ὁ ἄργυρος καθαρίζονται καί δοκιμάζονται μέ τήν φωτιά, καί τό λιβάνι εὐωδιάζει, ἅμα τεθῆ εἰς τά ἀναμμένα κάρβουνα, ἔτσι καί ὁ χριστιανός γίνεται πολύτιμος καί εὐώδης, ὅταν περάση ἀπό θλίψεις.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος

Οἱ ἀσθένειες εἶναι ὠφέλιμες εἰς ὅλους. Εἶναι φάρμακο σωτήριο, χαλινάρι τῆς ἁμαρτίας, ὁδηγός τῆς μετανοίας, ἐχθροί τῆς ὑπερηφανείας, φίλος τῆς ταπεινοφροσύνης. Οἱ ἀσθένειες πού παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεό στούς ἀνθρώπους εἶναι σημεῖο ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα στούς ἀγαπῶντας Αὐτόν καί ἀγαπωμένους ἀπό Αὐτόν, κατά τόν σοφόν παροιμιαστήν· «ὅν γάρ ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δέ πάντα υἱόν παραδέχεται».
Οἱ ἀσθένειες πού ἐπισυμβαίνουν στούς ἀνθρώπους προέρχονται ἀπό δύο αἰτίες. Ἄλλες προέρχονται ἐξ αἰτίας τῶν ἰδίων ἀνθρώπων, ἀπό ἀκρασία, ἀσωτεία, πολυφαγία, ἀκολασία, κρεπάλη, μέθη, ζήλεια, φθόνο καί πολλές ἄλλες ἁμαρτίες·
καί ἄλλες ἀσθένειες δίδονται στούς ἀνθρώπους ἀπό τόν ἴδιον Θεόν γιά δοκιμή, γιά νά δοκιμασθῆ ἡ ὑπομονή, ἡ πίστης καί ἡ ἀγάπη τους πρός τόν Θεόν, καί δοκιμασθέντες μέ τίς θλίψεις καί ἀσθένειες εὐεργετηθοῦν μεγάλως ἀπό τόν Θεόν...

Ἁγιος Φιλόθεος Ζερβάκος


«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε·
ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμο»

Ἰωαν. Ιστ΄: 33

«Στόν κόσμο αὐτό θά ἔχετε θλίψη,
ἀλλά ἔχετε θάρρος, Ἐγώ (δηλαδή ὁ Κύριος καί ὁ Θεός)
ἔχω νικήσει τόν κόσμο».


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .