Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή 10 Απριλίου 2016

«Τά πάθη τῆς ψυχῆς καί τά τραύματα τῆς καρδιᾶς θεραπεύει μόνον ἡ θεία δύναμις καί τό θεῖον ἔλεος»


ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Λόγοι Ἁγίων

Ἡ ἀρρωστημένη λύπη θεραπεύεται μέ τήν προσευχή καί τήν ἐλπίδα στόν Θεό, μέ τήν μελέτη τοῦ θείου λόγου καί τήν συναναστροφή μέ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους.
Ὅσιος Ἠσαΐας
Ἡ ὑπερβολική λύπη προέρχεται ἀπό κρυφή ὑπερηφάνεια καί ἀρρωστημένη αὐτοπεποίθηση. Ἡ ἐπίμονη λύπη καταβυθίζει τήν ψυχή, μαραζώνει τό σῶμα, ἐλαττώνει τίς ἀρετές καί αὐξάνει τήν κακία.
Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Τά πάθη τῆς ψυχῆς καί τά τραύματα τῆς καρδιᾶς θεραπεύει μόνον ἡ θεία δύναμις καί τό θεῖον ἔλεος. Ὁ διαπλάσας τήν καρδίαν Μόνος δύναται νά θεραπεύση τά τραύματα αὐτῆς.
Ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης


Ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό μετριάζει τήν ἔνταση τῶν συμφορῶν καί δέν ἀφήνει οὔτε κάν νά αἰσθανθοῦμε τά θλιβερά ἐπακόλουθα.
Ἡ ψυχή, πού κυριεύθηκε ἀπό τό πένθος, δέν μπορεῖ νά πεῖ καί νά ἀκούσει κάτι τό ὑγειές.
Ἄν καί ἐμεῖς θέλουμε νά ἀξιωθοῦμε τῆς εὔνοιας τοῦ Θεοῦ, ἄς μή στενοχωρούμαστε κατά τήν διάρκεια τῶν πειρασμῶν καί δοκιμασιῶν, οὔτε νά δυσανασχετοῦμε γιά τά κακά πού μᾶς βρίσκουν στή ζωή..., ἄς φροντίσουμε νά τά ὑποφέρουμε ὅλα μέ εὐγνωμοσύνη.
Ἡ Φράση δόξα ἀνήκει στό Θεό, γιά ὅλα εἶναι θανατηφόρο πλῆγμα γιά τό διάβολο.
Ἁγίου Χρυσοστόμου
Οἱ θλίψεις καί οἱ κίνδυνοι θανατώνουν τήν ἡδυπάθεια, ἐνῶ ἡ καλοπέραση καί ἡ ἀδιαφορία τήν τρέφουν· γι᾿ αὐτό καί ὁ Θεός καί οἱ ἅγοι Ἄγγελοι χαίρονται στίς θλίψεις καί στίς στενοχώριές μας, ἐνῶ ὁ διάβολος καί οἱ συνεργάτες του χαίρονται ὅταν τεμπελιάζουν καί καλοπερνοῦν οἱ ἄνθρωποι.
Ὅλες οἱ λυπηρές περιστάσεις καί οἱ θλίψεις, ἄν δέν ἔχουμε ὑπομονή, μᾶς διπλοβασανίζουν. Γιατί μέ τήν ὑπομονή του ὁ ἄνθρωπος διώχνει τήν πίκρα τῶν συμφορῶν, ἐνῶ ἡ μικροψυχία γεννᾶ τήν ἀπελπισία τῆς κόλασης.
Γνώριζε ὅτι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακρυά ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί ὅτι δέν περπατᾶς στά ἴχνη τῶν Ἁγίων.
Ἁγίου Ἰσαάκ«Ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα καί εἰσήκουσέ μου»

Ψαλ. 113 : 1

«Ὅταν βρισκόμουν μέσα στίς θλίψεις,
ἐκραύγασα δυνατά καί ὁ Κύριος μέ ἄκουσε»


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
 


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .