Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Πνευματική μελέτη

   
ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

11)Πνευματική μελέτη

Μέ τήν μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν διώχνουμε τήν ἀκηδία-μελαγχολία-κατάθλιψη.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἑρμηνεύοντας τό ψαλμικό:«Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας» μᾶς ἐπισημαίνει ὅτι «δέν εἶναι δυνατόν μέ ἄλλον τρόπο νά ἐκβάλλουμε τό πνεῦμα τῆς ἀκηδίας παρά μέ τήν μελέτη τῶν θείων λογίων»1. Ἡ μελέτη τονώνει τήν νήψη, ἀνδρειώνει τό φρόνημα, προστατεύει ἀπό τούς κακούς λογισμούς, δίνει «ὑλικό» γιά προσευχή, γεμίζει μέ πνευματική εὐφροσύνη τήν καταθλιμμένη ψυχή.

Τό κύριο φάρμακο τῆς κατάθλιψης, ὅπως ἐγράφη, εἶναι ἡ ταπείνωση καί ὁ θεῖος ἔρωτας. Τόνωση σπουδαία καί ἐνίσχυση στόν Θεῖο Ἔρωτα παρέχει ἡ μελέτη τῶν θείων λογίων. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐγκεκρυμμένη μυστική, ἀναπλαστική, δημιουργική, καθαρτική καί φωτιστική δύναμη.
Ὅταν τόν μελετοῦμε, γεμίζουμε μέ χαρά καί φῶς. Ἡ ψυχή καθαρίζεται ἀπό τούς λογισμούς καί ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ἄγνοια. Διά τῆς «ἐν ταπεινώσει» μελέτης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ κοινωνοῦμε μέ τόν Ἐνυπόστατο Λόγο, τόν Χριστό. Ἡ μελέτη τοῦ Θείου Λόγου εἶναι τρόπος Θεοκοινωνίας καί ἕνωσης μετά τοῦ Θεοῦ2.

Ὅταν ἐπιτευχθεῖ αὐτήν ἡ ἕνωση, τότε φυσικά ἐξαφανίζεται ἡ ἀκηδία-κατάθλιψη.12) Ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο, τά λουλούδια, τήν τέχνη.

Ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καθώς καί ἡ ἐνασχόληση μέ τήν τέχνη, τόν κῆπο κ.λπ. διώχνει τήν ἀκηδία-κατάθλιψη

Τήν μελέτη τῶν θείων λογίων καθώς καί τήν ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο, τά λουλούδια, τήν τέχνη κ.λπ. ὡς θεραπευτικά μέσα γιά τήν κατάθλιψη συνιστοῦσε καί ὁ Γέροντας Πορφύριος.

«Ἔπειτα, ἕνα ἄλλο πράγμα πού ἤθελα νά σᾶς πῶ», ἔλεγε (συμπληρωματικά μέ τά ὅσα ἔλεγε γιά τόν Θεῖο Ἔρωτα πού τόν θεωροῦσε ὡς τό κύριο φάρμακο γιά τήν κατάθλιψη), «εἶναι ἡ ἐργασία, εἶναι τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ζωή. Ἡ τέχνη, ὁ κῆπος, τά λουλούδια... πολύ σπουδαῖα πράγματα. Ἡ μελέτη στήν Ἁγία γραφή, τά ἐνδιαφέροντα στήν Θρησκεία, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ... Τί νά τούς κάνεις τούς ψυχιάτρους καί τούς ψυχαναλυτάς καί τά ψυχοφάρμακα καί τά ναρκωτικά»3.

Δέν χρειάζονται οἱ ψυχίατροι καί τά φάρμακα, παρά μόνον ἐάν ἔχει βλαφθεῖ τό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου λόγῳ τῆς βαριᾶς ψυχικῆς νόσου.

Σέ πρώτη φάση, γιά νά «βγεῖ» κάποιος ἀπό τήν κατάθλιψη, βοηθοῦν ἡ ἐνθουσιαστική ἐργασία καθώς καί ἡ ἐνασχόληση μέ κάτι πού θά κινήσει τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀνθρώπου, μέ κάτι πού θά κινητοποιήσει τό σῶμα του. Τέτοια μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἐνασχόληση μέ τόν κῆπο, τά λουλούδια, ἤ μέ τήν τέχνη κ.λπ. Ἡ χαρούμενη «ἔξοδος» τοῦ σώματος ἀπό τήν καταθλιπτική ἀπραξία καί ἡ κόπωση πού αὐτό συνεπάγεται τό ταπεινώνει. Ἡ ταπείνωση τοῦ σώματος βοηθεῖ ὥστε καί ἡ ψυχή νά ταπεινωθεῖ καί νά κινηθεῖ πρός τόν Θεό.

13)Περίπατος καί ἀνάμνηση ὡραίων στιγμῶνὉ θεραπευτικός περίπατος στό βουνό καί ἡ ἀνάμνηση ὡραίων στιγμῶν τοῦ παρελθόντος.

Ἕνα σπουδαῖο φάρμακο ἐνάντια στήν κατάθλιψη εἶναι ἡ ζωή στήν φύση, ὁ περίπατος στό δάσος καί ἡ ἀνάμνηση τῶν ὡραίων στιγμῶν τοῦ παρελθόντος.

Διηγεῖται μία κυρία, τῆς ὁποίας πρόσφατα εἶχε κοιμηθεῖ ὁ σύζυγος, τί τῆς εἶχε ὑποδείξει ὁ Γέροντας Πορφύριος νά κάνει ὅταν μελαγχολοῦσε καί καταθλιβόταν γιά τόν θεωρούμενο ἀπ’ αὐτήν «πρόωρο» θάνατο τοῦ συζύγου της: «Μέ βοήθησε πάρα πολύ ὁ Γέροντας τίς στιγμές ἐκεῖνες πού εἶναι φυσικό νά σέ πιάνει ἡ κατάθλιψη κι ἀρχίζουν νά σέ βασανίζουν τά ἐρωτηματικά: «Γιατί, Θεέ μου, γιατί τόσο νωρίς;» Ἐνίωθα τότε μία ἀκηδία κι ἕνα βούλιαγμα στό κάθισμα καί δέν μποροῦσα νά σηκωθῶ.

Μέ συμβούλευσε τότε: «Μόλις αἰσθάνεσαι αὐτό τό πράγμα, νά πετάγεσαι ὄρθια, καί νά πηγαίνεις μία βόλτα στό βουνό». Κι ὅταν τόν ρώτησα πῶς νά ἔβγαινα ἔξω ἅμα ἦταν βράδυ, μοῦ ἀπάντησε: «Ἅμα δέν μπορεῖς νά βγεῖς, νά φέρνεις στό νοῦ σου ὅλο ὡραῖες εἰκόνες, ὅπως, ἄς ποῦμε, ἐκεῖνο τό πάρκο πού εἴχατε ἐπισκεφθεῖ μέ τόν ἄνδρα σου καί τά παιδιά σου ἤ ἐκεῖνο τό ὡραῖο ἡλιοβασίλεμα πού ἀπολαύσατε στήν θάλασσα. Θά διώχνεις τούς ἄσχημους λογισμούς καί θά λές: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησε τόν ἄνδρα μου, ἐλέησε κι ἐμᾶς». Μοῦ ἐμφύσησε, ἀκριβῶς, αὐτήν τήν πεποίθηση ὅτι ὑπάρχει ἐπικοινωνία μεταξύ τῆς ζώσας (Σ. σ.: ἐνν. τῆς στρατευομένης) καί τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας»4.

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr


1Μεγάλου Ἀθανασίου, TLG, Work #061 27.484.56 to Work #061 27.485.2 :«Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας. Διδάσκει͵ ὡς τὸ πνεῦμα τῆς ἀκηδίας οὐκ ἔστιν ἄλλως ἐκβάλλειν ἢ ἐκ τῆς μελέτης τῶν θείων λογίων. Νήφειν οὖν καὶ γρηγορεῖν χρὴ διὰ τὸν εἰπόντα· Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε».

2Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί στή Θεία Λειτουργία τό Α΄ μέρος της εἶναι ἡ «Λειτουργία τοῦ Λόγου» τοῦ Θεοῦ, ὅπου καί ἀκροώμεθα τοῦ ἀποστολικοῦ -εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος καθώς καί τοῦ σχετικοῦ μέ αὐτά ἑρμηνευτικοῦ κηρύγματος.

3Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, σελ. 23.

4Γέροντος Πορφυρίου, Ὅταν σέ πιάνει κατάθλιψη http://1myblog.pblogs.gr/2008/08/otan-se-pianei-katathlipsh-pathr-porfyrios.html.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .