Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος στηλιτεύει τήν ἀπλαχνία καί κοινωνική ἀδικία. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Π. Γεώργιος Καψάνης

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος στηλιτεύει τήν ἀσπλαχνία
καί κοινωνική ἀδικία

Ἡ κοινωνική διδασκαλια τοῦ Ἁγίου εἶναι ἐπίσης σημαντική.  Καυτηριάζει ὄχι μόνο τήν κακή χρῆσι τοῦ πλούτου ἀλλά καί τήν πλουτομανία καί ἐπιθυμία τοῦ πλοῦτου:
«Οὐκοῦν ὁ πρός τόν πλοῦτον ἔρως ἐστί κακόν, ὅν εἰ μή προσέχει καί ὁ πτωχός μάτην καί ὁ πλούσιος πάσχει»13.
Ὁ νηστεύων καί ἑκουσίως πεινῶν ὀφείλει νά χορτάσῃ τόν ἐκουσίως λιμώντα, ὅπως «ὁ Κύριος πτωχεύσας ἡμᾶς ἐπλούτισεν»,  καί ὄχι νά φυλάττῃ διά τήν αὔριον ὅσα ἐνήστευσε.
Πρός ἐκεῖνον πού δέν θέλει νά δίδῃ ἐλεημοσύνη ἐκ τῶν ἰδικῶν τοῦ ὑπαρχόντων συμβουλεύει:

«Εἰ δέ μή τά οἰκεῖα διδόναι βούλῃ, κἄν τῶν ἀλλοτρίων ἀπέχου καί μή κάτεχε παρά σεαυτῷ τά μή σά, καθαρπάζων καί πλουτῶν ἔστιν ὅτε καί παρά τῶν πενεστέρων ἀδίκως»14.
Τόν οἰκειοποιούμενον αὐτά πού ἀνήκουν σέ ὅλους, ἔστω καί ἐάν δέν σφετερίζεται φανερά τά ξένα, χαρακτηρίζει ὡς πλεονέκτη15. Διδασκαλία πολύ προχωρημένη ὄχι μόνο γιά τήν ἐποχή του ἀλλά καί γιά τήν ἐποχή μας. Ὅπου ὑπῆρχε ὁ κατά τούς Πατέρες ψυχρός λόγος «τό ἐμόν καί τόν σόν», ἀπουσιάζει ὁ δεσμός τῆς ἀγάπης, ἐδιώκετο ὁ Χριστός.  Τό πάθος πού ἐπικρατοῦσε προξενοῦσε φιλαυτία, φιλαργυρία, μισαδελφία καί κάθε εἴδους κακία16.
Αὐτός ὁ ὁποῖος κατά τήν περίοδο τῶν νηστειῶν θά συνάψῃ στήν νηστεία τόν ἔλεον (εὐσπλαχνία), «πᾶν ἁμάρτημα ἀπαλείψει καί μετά παρρησίας τά σωτήρια προσκυνήσει πάθη καί τῇ ἀναστάσει τοῦ Χριστοῦ συνευφρανθήσεται καί τῆς αἰωνίας ἀπολυτρώσεως τεύξεται»17.

Σέ ἄλλη ὁμιλία του στηλιτεύει τούς ἀδικοῦντας, ἄρχοντας καί στρατιωτικούς:
«....καί ἄν γιά λίγο ὑποκριθοῦμε φαινομενικά πρός ἀλληλους εἰρήνη, οἱ δυνάστες αὐξάνομε περισσότερο τήν βία ἐναντίον τῶν πτωχῶν, ἐπιβάλλοντας βαρύτερη φορολογία στούς χειρωνακτικά ἐργαζομένους.  Ποιός στρατιωτικός ἀρκεῖται τώρα στό μισθό του; Ποιός ἄρχοντας δέν καμαρώνει γιά τίς ἁρπαγές;  Οἱ δέ σκυλοτρόφοι καί οἱ χοιροβοσκοί, σάν ἄγριοι χοῖροι κι’ αἱμοβόροι σκύλοι,
διασπαράσουν τήν περιουσία τῶν ἀπροστατεύτων.
 Γι’ αὐτό κραυγάζουν ἐναντίον ὅλων σας οἱ πτωχοί, ἐναντίον τῶν ἡγετῶν, τῶν ἔπειτα ἀπ’ αὐτούς, τῶν στρατιωτικῶν, τῶν ὑπηρετῶν τους, μή ὑποφέροντας τήν ἀνηλεῆ καί μισάνθρωπη συμπεριφορά τῶν φορολόγων καί τήν συνεχῇ βία καί ἀδικία ἀπό ὅσους εἶσθε δυνατώτεροι ἐπάνω στή γῆ·  τώρα δέ πλέον ἔφθασε καί ἕως τούς μοναχούς τό ρεῦμα τῆς ἀδικίας πού χύνεται»18.

________________________________________________________________

13. Ἔνθ’ ἀνωτ. τομ 11, ὁμιλ.ΞΒ΄,  σελ 580,§12.
14. Ἔνθ’ ἀνωτ. τομ.9, σελ. 362, §9.
15. Ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 364, §10.
16. Ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 368, §13.
17. Ἔνθ’ ἀνωτ. σελ. 370, §14.
18. Ἔνθ’ ἀνωτ. τομ 11, ὁμιλ.ΞΒ΄,  σελ 603-605,,§11.


Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὄρος
2000
σελ. 73-75
Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4234.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .