Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Περί ἀνθρωπαρέσκειας καί κενοδοξίας

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ
Ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, τιμιώτατοι ἀδελφοί.
Γράφω σέ σᾶς πού ἀγαπᾶ ὁ Θεός καί πού ἀναζητᾶτε τόν Κύριο ὁλόψυχα καί ἀληθινά. Ὅσοι προσεύχονται μέ τόν τρόπο αὐτό εἰσακούονται ἀπό τόν Θεό καί εὐλογοῦνται σέ ὅλα τά ἔργα τους καί ἐκπληρώνονται ὅλα τά αἰτήματα, γιά τά ὁποῖα Τόν παρακαλοῦν. Ὅσοι ὅμως δέν προσεύχονται ὁλόψυχα, ἀλλά μέ δισταγμό, καί ἐργάζονται γιά νά δοξασθοῦν ἀπό τούς ἀνθρώπους, αὐτοί δέν εἰσακούονται ἀπό τόν Θεό, σέ ὅσα Τόν παρακαλοῦν. Μᾶλλον Τόν ἐξοργίζουν μέ τά ἔργα τους, καθως ἔχει γραφῆ: «Ὁ Θεός διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων» (Ψαλμ. 52 : 6).
Βλέπετε πόσο ὁ Θεός ὀργίζεται γιά τά ἔργα τους καί δέν ἱκανοποιεῖ κανένα ἀπό τά αἰτήματα, πού Τοῦ ζητοῦν, καί ἐπί πλέον τούς ἐναντιώνεται. Καί τοῦτο διότι δέν ἐκτελοῦν μέ πίστι τό ἔργο τους, ἀλλά μέ ἀνθρωπαρέσκεια.
Ἔτσι ἡ θεϊκή δύναμις δέν κατοικεῖ μέσα τους καί δέν προοδεύουν σέ κανένα ἀπό τά ἔργα πού ἐπιχειροῦν. Γι᾿ αὐτό δέν ἀπολαμβάνουν καί τήν χαρά της. Ἡ ψυχή τους πιέζεται ἀπό τό βάρος ὅλων τῶν πράξεων τους. Ἔτσι ζοῦν οἱ περισσότεροι μοναχοί. Δέν ἔχουν δεχθῆ τήν χάρι πού ἐνθαρρύνει τήν ψυχή, πού τήν κάνει νά χαίρεται καί πού τῆς προσφέρει καθημερινά εὐφροσύνη καί θέρμη θεϊκή. Δέν τούς ἐπισκιάζει ἡ Θεία Χάρις, γιατί ἐπιζητοῦν σέ ὅλα τά ἔργα τους τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ὅποιος ἐκτελεῖ τά ἔργα του μέ ἀνθρωπαρέσκεια εἶναι βδελυκτός στήν Θεία Χάρι.
Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεός γνωρίζει τόν καρπό τῶν κόπων σας. Ἀγωνισθῆτε λοιπόν νά κατανικήσετε σέ κάθε περίπτωσι τήν κενοδοξία. Ἔτσι ὅλος ὁ καρπός θά γίνη εὐπρόσδεκτος καί θά διατηρηθῆ ἀκέραιος ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ. Ἔτσι θά λάβετε τήν Θεία Χάρι, πού ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἔργα.
Ἔχω πεποίθησι, ἀδελφοί, ὅτι μέ ὅλη σας τήν δύναμι πολεμᾶτε τήν κενοδοξία καί ἀγωνίζεσθε ἐναντίον της ἀκατάπαυστα. Γι᾿ αὐτό καί ὁ κόπος τῶν κόπων σας διατηρεῖται.
Τό πονηρό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας πολεμᾶ κάθε καλή προσπάθεια πού ἀναλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος, γιατί θέλει νά διασκορπίση καί νά ἀχρηστεύση τόν πνευματικό του καρπό καί νά ἐμποδίση τούς ἀνθρώπους νά ἐξαγιασθοῦν σύμφωνα μέ τό θεῖο θέλημα.
Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας πολεμᾶ ἐπίσης ἐκείνους πού θέλουν νά γίνουν πραγματικά πιστοί. Ἐάν λοιπόν μερικοί, πού θέλουν νά γίνουν τέτοιοι, ἐπαινεθοῦν σάν πιστοί ἤ ἀσκητικοί ἤ ἐλεήμονες, ἀμέσως τό πονηρό πνεῦμα τούς πολεμᾶ. Ὡρισμένους μάλιστα τούς νικᾶ, ὁπότε διασκορπίζει καί ἐξαφανίζει τόν καρπό τους, γιατί τούς παρακινεῖ νά ζοῦν μέ ἀνθρωπαρέσκεια. Ἔτσι καταστρέφει τόν καρπό τῶν ἀγώνων τους, καί ἐνῶ στά μάτια τῶν ἀνθρώπων φαίνονται ὅτι ἔχουν καρπό, στά μάτια τοῦ Θεοῦ δέν ἔχουν τίποτε. Γι᾿ αὐτό, ἐπειδή δηλαδή ὁ Θεός δέν βρῆκε καλούς τούς καρπούς τους, δέν τούς ἔδωσε τήν Θεία Χάρι. Τούς ἄφησε ἄδειους καί τούς ἀποστέρησε ἀπό τήν τόσο δυνατή γλυκύτητά της.
Σ᾿ Αὐτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνηση,
τώρα καί πάντοε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν!Ἀπό τό βιβλίο:ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥΕΠΙΣΤΟΛΕΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΩΣ ΑΤΤΙΚΗ

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2014/02/blog-post_17.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .