Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Ὁ ἄνθρωπος, γιά νά διατηρήσῃ τήν ψυχική του καθαρότητα, πρέπει ... νά κόψῃ τίς αἰτίες τῶν παθῶν.

« Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς »
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Βασισμένο στούς Ἀσκητικούς Λόγους
τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
 Ὁ ἄνθρωπος, γιά νά διατηρήσῃ τήν ψυχική του καθαρότητα, πρέπει ν’ ἀποφεύγῃ ὅλα ἐκεῖνα τά κακά πού τρέφουν τά πάθη, νά κόψῃ δηλαδή τίς αἰτίες τῶν παθῶν.
Πρέπει ἀκόμη μέ τήν προσευχή καί τή μελέτη τῶν θείων Γραφῶν, νά διώχνει τούς ρυπαρούς καί βρωμερούς λογισμούς πού τόν μολύνουν. Τό κακό βέβαια δέν θά ὑποχωρήσει. Ἀλλά καί ἐμεῖς δέν πρέπει νά ὑποχωροῦμε γιατί ἔχουμε μαζί μας τόν Παντοδύναμο Θεό. Ποιά δύναμη ἔχει ὁ σατανᾶς μπροστά στή δύναμη τοῦ Θεοῦ;

Κι αὐτή πού ἔχει, τοῦ τήν παραχωρεῖ ὁ Θεός, μόνο γιά νά μᾶς δοκιμάζει. Ὅταν ἀγωνίζεται κανείς γιά τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, δέν πρέπει νά σκέφτεται τί θά ποῦν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά τί θά πεῖ ὁ Θεός. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κριτήρια διαφορετικά ἀπό τά κριτήρια τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πού κάνουμε γιά τήν ψυχική μας καλλιέργεια δέν τό κάνουμε γιά τούς ἀνθρώπους, γιά νά μᾶς ἐπαινέσουν καί νά μᾶς ἔχουν ψηλά στή συνείδησή τους, Ἀλλά τό κάνουμε γιά τόν Θεό, πού μία μέρα θά μᾶς κρίνει γιά τά ἔργα μας. Τότε πού θά δώσουμε λόγο γιά τό πῶς πολιτευτήκαμε στή ζωή μας.
Ὁ ἀγώνας γιά τήν ψυχική μας καθαρότηττα πρέπει νά γίνῃ σύμφωνα μέ τά διατεταγμένα ἀπό τόν Κύριο, τούς ἀποστόλους καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, λέει:
“Οὐδείς στεφανοῦται ἐάν μή νομίμως ἀθλήσῃ”.
Δέν μπορεῖ κανείς νά προχωρήσῃ στήν ἀρετή, ἄν δέν ἀκολουθήσῃ τόν δρόμο τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς καί τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν, πού βάδισαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά χαράξουμε δικό μας δρόμο. Νομοθέτης εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ἐμεῖς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκτελεστές του νόμου  Του. Μόνο ὁ τέλειος Θεός μποροῦσε νά δώσῃ νόμο γιά τήν σωτηρία μας.
Τόν νόμο καί τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά τά διακηρύσσουμε παντοῦ, χωρίς νά φοβόμαστε κανένα.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θεωροῦσε καύχημά του τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.
Γιά τούς Ἰουδαίους ὁ Σταυρός ἦταν σκάνδαλο, γιά τούς Ἕλληνες ἀνοησία.
Γιά μᾶς ὅμως τούς χριστιανούς ἦταν καί εἶναι δύναμη ἀκατανίκητη.
Στή ζωή σου λοιπόν νά μήν φοβᾶσαι κανένα, παρά μόνο τόν Θεό. Γιατί μόνο Αὐτός μπορεῖ νά σέ βοηθήσει στόν ἀγώνα σου ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Ἄν ὁ Θεός δέν στείλει τή χάρη Του, ἄδικα κοπιάζεις. Οἱ ἅγιες Γραφές μᾶς ὑπενθυμίζουν:
 “Ἐαν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες”.
Ὅσο κι ἄν σκάψῃ ὁ γεωργός, ἄν δέν στείλῃ ὁ Θεός τή βροχή, ὅλος ὁ κόπος του πάει χαμένος.
Τό ἴδιο συμβαίνει καί στήν πνευματική ζωή. Μπορεῖ νά θέλουμε καί ν’ ἀγωνιζόμαστε γιά τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας. Ἄν ὅμως δέν μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεός, δέν κάνουμε τίποτε. Γί αὐτό οἱ πιστοί ἄνθρωποι πάντα λένε: “ἄν θέλῃ ὁ Θεός”.
Καί ὁ Θεός ὁπωσδήποτε θά θελήσει, ἐφ ὅσον Τοῦ τό ζητήσουμε μέ ταπείνωση, πολλές φορές. Σ’ἕνα σημεῖο λέει ἡ Ἁγία Γραφή: “οὐ τοῦ θέλοντος οὐδέ τοῦ τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ”. Γιατί ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς ἔχει σάν προϋπόθεση τήν ταπείνωση. Ἡ μία ἀρετή εἶναι δεμένη σφιχτά μέ τήν ἄλλη. Στούς Μακαρισμούς λέει ὁ Κύριος ὅτι εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ ταπεινοί στό φρόνημα καί οἱ “καθαροί τῇ καρδίᾳ”.
Ἀκόμη ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς συνδέεται καί μέ τή συμπαράσταση στούς συνανθρώπους μας, πού εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι σωστό νά μιλᾶμε γιά καθαρότητα, τήν στιγμή πού λερώνουμε τήν ψυχή μας μέ τήν ἀδιαφορία μας γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ ἀσκητική παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἄν προσεύχεται ὁ ἀσκητής καί χτυπήσει κάποιος τήν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του πρέπει ν’ ἀφήσῃ τήν προσευχή καί νά βοηθήσῃ τόν ἀδελφό του.
Χρειάζεται λοιπόν ἐκτός ἀπό τήν ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη γιά νά ἔρθει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν ψυχή μας.

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

 
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
  Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com


http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/01/blog-post_2050.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .