Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Σημεῖα προκοπῆς τῆς ψυχῆς εἶναι...Τό νά ὑπομένουμε μετά χαρᾶς ὅλα τά λυπηρά καί τό νά εὐχαριστοῦμε καί δοξολογοῦμε τό Θεό γιά ὅλα!...


«Μελέτημα 6ο»
Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.
Ἀπό τό βιβλίο «475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ*»
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

  1. Νά κάθεσαι μέσα στό κελλί σου καί αὐτό θά σέ διδάξει τά πάντα. Ποῖα; Τή θέρμη τῆς καρδιᾶς, πού ὁδηγεῖ στ᾿ ἀκατάπαυστα δάκρυα καί αὐτά στήν εἰρήνη τῶν λογισμῶν καί στή συνέχεια τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ καί τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, πού μόνο στούς ταπεινούς ἀποκαλύπτονται.
  2. Πρέπει ὁ Μοναχός σ᾿ ὅλα του τά σχήματα καί τίς πράξεις νά εἶναι τύπος καί ὠφέλεια στούς κοσμικούς. Διότι ἡ Μοναχική πολιτεία εἶναι καύχημα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
  3. Τά φρονήματα τοῦ ἀληθινοῦ Μοναχοῦ είναι:
α) Περιφρόνηση ὅλων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου,
β) Παντοτινή διαμονή στήν ἡσυχία,
γ) Προφύλαξη ὁράσεως,
δ) Τελεία ἐκκοπή τῆς φιλονικίας,
ε) Λόγοι ὀλίγοι,
στ) Ἁπλότητα καί ἀκακία καρδίας,
ζ) Τό νά φεύγει ἀπό τούς ἀνθρώπους καί νά ἐπιμένει στίς προσευχές καί ἀναγνώσεις,
η) Τό νά μήν ἀγαπᾶ τίς τιμές καί νά ὑπομένει μέ ἀνδρεία τούς πειρασμούς,
θ) Τό νά κλαίει πάντοτε νύκτα καί μέρα, καί
ι) Νά φυλάσσει τή σωφροσύνη. Μ᾿ ὅλα αὐτά πλησιάζει στό Θεό καί θεωρεῖται νεκρός γιά τόν κόσμο!...
  1. Τρεῖς τάξεις πνευματικῆς προκοπῆς ὑπάρχουν
α) τῶν ἀρχαρίων,
β) τῶν ἀγωνιζομένων καί
γ) τῶν τελείων.
Στήν πρώτη κινοῦνται μέσα μας τά πάθη. Στή δεύτερη βρισκόμαστε μεταξύ ἐμπαθοῦς καί ἀπαθοῦς καταστάσεως. Καί στήν τρίτη λαμβάνουμε αἰσθητά τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!...
  1. Τί νά ποῦμε γιά τόν πιστό, πού ἔλαβε αἴσθηση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν καρδιά του; Καί ἄν δέν ἀξιωθεῖ ἐδῶ τῆς τελείας χάριτος, ὅμως ἐπειδή συνανεστρέφετο μέ αὐτήν, πρέπει νά θεωρεῖται σωσμένος.
  2. Ἡ νεφέλη τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀρχίζει νά ἐπισκιάζει τή σκηνή τῆς καρδιᾶς σου, ὅταν ὁ νοῦς σου κατέρχεται στήν καρδιά σου!...
  3. Σημεῖα προκοπῆς τῆς ψυχῆς εἶναι,
α) Πλοῦτος προσευχῆς,
β) Τό νά μή ὑπερηφανευόμαστε καί νά παραβλέπουμε τά ἐλαττώματα τοῦ πλησίον μας,
γ) Τό νά ἐπιθυμοῦμε νά ἐξέλθουμε ἀπό τό σῶμα,
δ) Τό νά ὑπομένουμε μετά χαρᾶς ὅλα τά λυπηρά, καί
ε) Τό νά εὐχαριστοῦμε καί δοξολογοῦμε τό Θεό γιά ὅλα!...

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ.  Σάββας Ἁγιορείτης
 
http://HristosPanagia3.blogspot.com
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/03/6_26.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .