Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

«Κάθε βῆμα πρός τά ἐμπρός στήν πνευματική μας ζωή, ἀποκτᾶται μέ αἷμα»


ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Νά πιστεύεις ἀκλόνητα, ὅτι ὁ Θεός σέ βλέπει, καθώς πιστεύεις ὅτι ὁ πατέρας σου ἤ ὅποιος ἄλλος βρίσκεται μπροστά σου, σέ βλέπει. Μέ τή διαφορά ὅτι ὁ οὐράνιος Πατήρ βλέπει καί ὅ,τι εἶναι μέσα σου, σέ βλέπει ὁλόκληρο. Γιατί «ὀφθαλμοί Κυρίου μυριοπλασίως ἡλίου φωτεινότεροι, ἐπιβλέποντες πάσας ὁδούς ἀνθρώπων καί κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρη» (Σοφ. Σειράχ 23 : 19). Ὅπως τό φῶς τοῦ ἡλίου πέφτει παντοῦ καί φωτίζει τά πάντα, ἔτσι καί ἡ ματιά τοῦ Θεοῦ, ἀπείρως περισσότερο, ὅλα τά βλέπει.
Τά δάκρυα στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας εἶναι πολύτιμα, γιατί ἀποτελοῦν σημεῖο ὅτι ἡ ψυχή ἀρχίζει νά ἀναρρώνει. Γι᾿ αὐτό ἡ Ἐκκλησία στίς προσευχές της ζητάει ἀπό τό Θεό νά μᾶς χαρίσει τά δάκρυα, πού καθαρίζουν τήν καρδιά ἀπό κάθε ἀκαθαρσία.
Τήν ἁμαρτία ἀναπόφευκτα τήν ἀκολουθεῖ ὁ πόνος. Γιά νά ἀπαλλαχτοῦμε ἀπό τόν πόνο, πρέπει νά καθαρίσουμε τήν ἁμαρτία μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας.

Ὅταν ἀπό τήν καρδια βγαίνουν θερμά δάκρυα μετανοίας περί ἁμαρτίας, στήν ψυχή συντελεῖται μία διαδικασία σάν ἐμετός. Στόν ἐμετό ὁ ὀργανισμός ὅλες τίς ἀκαθαρσίες πού ὑπάρχουν μέσα στό στομάχι τίς ἀποβάλλει μέ μία κίνηση. Καί ἡ ψυχή στά δάκρυα μέ μία παρόμοια κίνηση ἀποβάλλει τίς ἀκαθαρσίες ἀπό τήν καρδιά. Γι᾿ αὐτό πάντα, μετά τά δάκρυα ἡ καρδιά αἰσθάνεται ἀνακούφιση...
Κάθε βῆμα πρός τά ἐμπρός στήν πνευματική μας ζωή, ἀποκτάται μέ αἷμα.
Ἄν σέ ὅλα ἐμπιστευτεῖς τό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι παντοδύναμος βοηθός, τότε, ἀκόμη καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου, δέ θά φοβᾶσαι... Αὐτός εἶναι πάνσοφος καί πανάγαθος καί γνωρίζει πῶς νά ὀργανώσει καλύτερα τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς σου...
Ὅποιος δέν ἐλπίζει στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ξεχνάει τήν παντοδυναμία καί τήν εὐσπλαγχνία Του.Ὅπου ὑπάρχει θλίψη, ἐκεῖ καί παρηγοριά.
Ὅπου παρηγοριά ἐκεῖ καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.
Οἱ θλίψεις καί οἱ πειρασμοί, ὄχι ὀλιγότερο
φανερώνουν τήν φροντίδα τοῦ Θεοῦ σέ ἐμᾶς.
Οἱ θλίψεις κάμνουν πιό λαμπρούς καί
στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους
ἐκείνους πού γνωρίζουν νά τίς ὑποφέρουν μέ γενναιότητα.
Ὅπως τόν χρυσό δέν βλέπτει τό καμίνι,
ἔτσι οὔτε τόν γενναῖο τόν ζημώνει ἡ θλίψη.
Ἁγίου Βασιλείου


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” 


Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .