Εἰσαγωγή στό ἱστολόγιο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας.

Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, θεραπεύει τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπό τίς βλάβες τῶν προσωπικῶν του ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἀπό τά ποικίλα ψυχολογικά τραύματα καθώς καί ἀπό τά βιώματα τῶν προγόνων του. Τήν γενική αὐτή ἐξομολόγηση ὁ ἅγιος Γέροντας τήν ὀνόμαζε θεία ψυχανάλυση. Ἀπό αὐτή τήν ὀνομασία πήραμε ἀφορμή νά δώσουμε στό ἱστολόγιό μας τον τίτλο

ΘΕΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ καί τήν διεύθυνση agiapsychanalysi

Διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

«Ὅ,τι θέλει ὁ Θεός νά τό θέλης καί σύ. Καί ὅ,τι ἐσύ θέλεις νά τό θέλη και ὁ Θεός»! ...


Τό ήλιοτρόπιο είναι ένα φυτό, πού πολύ µοιάζει µέ τόν ήλιο στό σχήµα και στήν µορφή. 'Από τήν ανατολή του εως τήν δύσητόν παρακολουθεί στό ταξείδι του,στρέφοντας πρός αυτόν τά χρυσοκίτρινα πέταλά του. Τό βράδυ µαζεύεται στόν έαυτό του και τό πρωί χαρούµενο τον χαιρετά. Δέν θέλει νά ανήκη σέ κανένα άλλον, παρά µόνο στόν ήλιο! Γι' αυτό τόν παρακολουθεί πιστά όχι µόνον όταν είναι όρατός και λαµπερός, αλλά και όταν τά µαύρα σύννεφα τόν κρύβουν και δέν φαίνεται! Σάν νά διαθέτη µιά µυστική διαίσθησι, ξερει κατά που τραβά ο βασιλιάς αυτός του ουρανού ...
Ό Ρώσος αγιος Έπίσκοπος Ίωάννης Μαξίµοβιτς  σέ ένα πεντάτοµο βιβλίο του, αφιερωµενο στό θέµα αυτό επισηµαίνει ότι τό ήλιοτρόπιο µπορεί νά άποτελέση ένα ύπόδειγµα γιά τόν άνθρωπο.
Οπως΄τό χαριτωµένο αυτό φυτό ακολουθεί πιστά τήν τροχιά του ήλιου, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει νά ακολουθή τό θέληµα του Θεού, σε όλη τήν διάρκεια της ζωής του, χωρίς παρέκκλιση. «Χριστιανέ -γράφει- πρόσεξέ το αυτό τό φυτό. 'Ακόµη και στίς συννεφιασµενες ήµέρες παρακολουθεί τόν ήλιο. Έτσι και σύ όταν τά σκοτεινά σύννεφα των θλίψεων αποκρύψουν πρός στιγµήν τό θείο πρόσωπό Του, νά είσαι ταυτισµένος µε τό άγιο θέληµά Του». Καί καταλήγει όµορφα: «'Ό,τι θέλει ο Θεός νά τό θέλης και σύ. Καί ό.τι εσύ θέλεις νά το θέλη και ο Θεός»! ...
'Ως γνωστόν, η τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου οφείλεται στην αυτονόµησή του από τό θείο θέληµα. Καί η παρουσία της πτώσεως στήν ανθρώπινη ύπαρξη, καθίσταται ένεργός εξ αίτίας του «ιδίου» θελήµατος του ανθρώπου πού αποτελεί «τό αίτιον της απωλείας του» (Αγ. Μακάριος). 
Η αντιθετική καί επαναστατική στάσις του ανθρωπίνου θελήµατος έναντι του θείου, αποτελεί σύµφωνα µέ την Αγ. Γραφή και τους θεοφόρους Πατέρας, την ουσία της αµαρτίας. Χαρακτηρίζεται δε ως «χάλκινον τείχος αναµέσον ανθρώπου
καί Θεού και πέτρα αντιδέρουσα». (Αββας Ποιµήν). Πέτρα πού τήν πετούµε εναντίον του Θεού, αλλά πού πέφτει τελικά επάνω στό κεφάλι µας.


Κατά
τούς Πατέρας ό ανθρωπος «κάνοντας τό θέληµά του», δέν εχει βοηθό τόν Θεό καί αποµένει η καρδιά του αδύνατη και πικραµένη στό κάθετι πού 

επιχειρεί 


(Αββας Αµµωνάς). 


Καί καθώς λέγει ο σοφός Σολοµών: «έστιν όδός, ή δοκεί παρά άνθρωποις όρθή είναι, τά δέ τελευταία αύτής έρχεται εις πυθµένα άδου» (Παροιµ. 14,12). Η οδός του ιδίου θελήματος, μπορεί νά μας φαίνεται «ορθή» «πλατεία και ευρύχωρος», δέν παύει όμως νά είναι οδός «απάγουσα είς τήν άπώλειαν» (Ματθ. 7,13).

Τό μέγα αυτό λάθος του ανθρώπου ήλθε άκριβως νά επανορθωση ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο νέος Άδάμ, διά της ένανθρωπήσεώς Του. Μέ τήν υπακοή Του στόν ουράνιο Πατέρα καί τήν πλήρη υποταγή του ανθρωπίνου θελήματός Του στό θειο  -μή τό θέλημά μου γινέσθω αλλά τό σόν»-  επέτυχε τήν απόλυτη επανασύνδεση των δύο θελήσεων (θείας καί άνθρωπίνης) καί τήν άσύγχυτη έναρμόνησι καί συνεργασία τους.Έτσι, άνετα μπορεί τό ανθρώπινο θέλημα να άκολουθή, σάν τό ηλιοτρόπιο, τό θειο θέλημα, τό οποίον ο Παύλος χαρακτηρίζει «αγαθόν καί ευάρεστον καί τέλειον» (Ρωμ. 12,2). 
Κατά τήν γνώμη όμως του άγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου «δεν φθάνει μόνον τό νά θέλω μεν εκείνα όπου θέλει ο Θεός, αλλά καί τό νά τά θέλω μεν καθώς καί όταν καί όπως καί διότι Εκείνος τά θέλει». Γι' αυτό χρειάζεται σύνεσις καί φωτισμός πολύς, ώστε ό πιστός νά κατορθώνη σέ κάθε περίπτωση νά ανιχνεύη αυτό τό ευάρεστο θειο θέλημα, σύμφωνα καί μέ τήν προτροπή του  Απ. Παύλου: «διά τούτο μή γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες τί τό θέλημα του Κυρίου» (ΈΦεσ. 5,17). Πράγματι η αναζήτησις του θελήματος του Θεού «είναι τό σπουδαιότερο έργο της ζωής μας γιατί όταν όδεύουμε τήν όδό του θελήματος του Θεού, μετέχουμε στήν αιώνια θεία ζωή» (Άγ. Σιλουανός Άγιορείτης). 
Αρχιμ.Αθηναγόρου Καραμαντζάνη«Οι Πατέρες και τα προβλήματα της ζωής μας»Εκδ.Ι.Μ.Αγ.Αθανασίου Κολινδρού/
Μεταφορά στο διαδίκτυο proskynitis.blogspot
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1259.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .